Algemene voorwaarden van Wijnand Vlok Art

Klant
Een natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Wijnand Vlok Art een overeenkomst tot levering van zijn product heeft gesloten, of aan wie Wijnand Vlok Art een aanbod tot levering van een dergelijk product heeft gedaan.

Product
Kunstdruk of schilderij op papier, dibond, plexiglas, canvas gespannen op een houten frame van lattenbodems zonder lijst, gemaakt op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit het beeldarchief van Wijnand Vlok Kunst ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Handel onder nummer 80341918.

Identiteit van de ondernemer
Wijnand Vlok Art
www.wijnandvlokart.nl
info@wijnandvlokart.nl
T +31 6 12 18 71 10
Lid van BNO en PICTORIGHT

Openingstijden
Op afspraak op het vestigingsadres van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur.

Toepassing van onze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Wijnand Vlok Art en een klant, evenals op alle door Wijnand Vlok Art aan een klant

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zijn bestelling, die zowel online als offline kan, heeft bevestigd en Wijnand Vlok Art deze bestelling heeft geaccepteerd. Wijzigingen in een gesloten overeenkomst kunnen alleen schriftelijk of langs elektronische weg worden overeengekomen.

Prijzen
De door Wijnand Vlok Art gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen worden in overleg afgesproken vooraf in overleg met de opdrachtgever. De bevestiging gaat per E-mail. Voor Nederland inclusief verzendkosten, voor binnen Europa en buiten Europa exclusief verzendkosten.

Betaling
Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op naam van Wijnand Vlok Art. De klant betaalt vooruit. Het door Wijnand Vlok Art geleverde product blijft eigendom van Wijnand Vlok Art totdat de klant de volledige koopprijs heeft betaald.

Levering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Wijnand Vlok Art heeft opgegeven.

Bezorgtijd
Het product heeft een levertijd van 7 tot 14 dagen, vooraf in overleg in verband met de productietijd. Voor zeevracht geldt een termijn van 4 tot 6 weken. Dit kan worden gerekend vanaf de datum van ontvangst van de bestelling. Of vanaf de dag van ontvangst door Wijnand Vlok Art van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs, inclusief btw en bijkomende kosten. Indien vooruitbetaling uitdrukkelijk is overeengekomen, gaat de levertijd in op de dag nadat de bevestiging van acceptatie van de bestelling door Wijnand Vlok is verzonden.

Standaard aansprakelijkheid
Indien Wijnand Vlok Art in verzuim is met de nakoming van de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Wijnand Vlok Art de klant binnen 14 dagen het eventuele vooruitbetaalde bedrag terugbetalen.

Product controle bij aflevering
De klant dient het geleverde product direct na levering op gebreken te controleren. Indien mogelijk dient de klant eventuele gebreken aan de geleverde zaken onmiddellijk na levering schriftelijk of elektronisch aan Wijnand Vlok Art te melden.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van de door Wijnand Vlok Art gemaakte en geleverde afbeeldingen blijven te allen tijde eigendom van Wijnand Vlok Art. Reproducties van aangeleverde kunstdrukken en Schilderijen en afbeeldingen op de website zijn niet toegestaan ​​zonder toestemming van Wijnand Vlok Art.

18 november, 2021

Wijnand Vlok Art
Teatskehiem 18
8615 LH Blauwhuis, Nederland
+31 6 12 18 71 10
www.wijnandvlokart.nl
info@wijnandvlokart.nl
T +31 6 12 18 71 10